Category Archives: Karen Language

ကညီတ၀ၢလၢခွံစလဲ မၤလၤကပီၤ ကညီ လါခူး ကံၢ်စု အမူး

Advertisements

Posted in Karen Language | Tagged

တၢ်ကွဲမုာ်လၢတၢ်ကွဲးပြၢအဂီၢ်

Image | Posted on by | Tagged

သ့လံာ်အီၣ်မ့ၤ တသ့လံာ် အီၣ်မ့ၤ

ဒ်ယမ့ၢ် ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိတဂၤ အသိး ယအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် ယတၢ်ထံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဒ်လာ်အံၤ အသိးန့ၣ်လီၤႋ တုၤယဆိ ကမိၣ်ကွၢ်ထံက့ၤ ပခိၣ်ပနၢ် တဆီဘၣ်တဆီ အတၢ်အိၣ်သး ဒီး ယထံၣ်လၢ ပ၀ဲခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ ကိးဂၤ ဒဲး ပအိၣ်ဒီး မူဒါ ဖးဒိၣ် လၢ ပတၢ်ဆှၢထီၣ် တီၣ်ထီၣ် ပခိၣ်ပနၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ ပ၀ဲကညီဖိ မ့ၢ်ဂ့ၤ, ခ့ၣ်အဲယူၣ် ကရၢဖိ တဂၤ လၢ်လၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ယသးအိၣ် ကွဲးဟ့ၣ်ကူၣ် ဟ့ၣ်ဖး ဟ့ၣ်သခူ … Continue reading

Posted in Karen Language | Tagged